Tavoiteajassa valmistumiseen vaikuttavat tekijät ammattikorkeakoulujen opiskelijapalautekyselyn näkökulmasta

Vuosina 2017-2020 noin 66 % ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä valmistui tavoiteajassa. Yksittäisen opiskelijan opintojen kestoon vaikuttaa luonnollisesti useat opintojen ulkopuoliset tekijät. Tässä blogikirjoituksessa tavoiteajassa valmistumiseen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) avulla, joka sisältää opintoihin liittyviä kysymyksiä. Blogikirjoituksen taustalla oleva analyysi on löydettävissä myös Vipunen.fissä Power BI -raportin muodossa. Raporttiin on päivitetty myös vuoden 2021 tiedot.

Opiskelijapalautekyselyn kysymysten sekä kysymyksistä muodostettujen teemakohtaisten summamuuttujien yhteyttä tavoiteajassa valmistumiseen tutkittiin logististen regressioanalyysien avulla. Regressioanalyysissa tutkitaan yhden tai useamman selittävän muuttujan (esim. vastaukset palautekyselyyn) vaikutusta selitettävään muuttujaan (onko henkilö valmistunut tavoiteajassa). Logistista regressioanalyysia käytetään silloin kun selitettävä muuttuja voi saada vain kaksi arvoa (valmistunut tavoiteajassa / ei-valmistunut tavoiteajassa). AVOP-kysely sisältää yhteensä noin 100 kysymystä/väittämää, esim. ”Opinnoissani oli riittävästi teoriaa ja tietoja”, joita vastaaja arvioi asteikolla 1-7 [täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä].

Analyysiä varten väittämistä on muodostettu 12 summamuuttujaa, johon on koottu saman teeman kysymyksiä. Taulukossa 1 kunkin summamuuttujan vaikutus tavoiteajassa valmistumiseen on esitetty regressiokertoimien (β) avulla. Regressiokerroin kuvaa selittävän muuttujan (palautekyselyn vastaukset) yhteyttä selitettävään tekijään (tavoiteajassa valmistuminen). Jos regressiokertoimen arvo on hyvin lähellä nollaa, se viittaa siihen, että selittävällä tekijällä ei ole suurta vaikutusta selitettävään tekijään. Regressiokerroin ilmaisee kuinka moninkertaisesti selitettävän tekijän (tavoiteajassa valmistuminen) riskin logaritmi kasvaa, kun selittävä tekijää kasvaa yhdellä yksiköllä. Kun regressiokertoimet syötetään luonnolliseen eksponenttifunktioon (eβ), saadaan kerroin, joka ilmaisee kuinka moninkertaisesti tavoiteajassa valmistumisen riski kasvaa silloin, kun selittävä muuttuja kasvaa yhdellä yksiköllä. Riski on tässä tekninen termi, joka tarkoittaa valmistumisen todennäköisyyttä suhteessa ei-valmistumisen todennäköisyyteen. Toisin sanoen tavoiteajassa valmistumisen riskillä tarkoitetaan tavoiteajassa valmistumisen (p) ja tavoiteajan jälkeen valmistumisen (1-p) todennäköisyyksien välistä suhdelukua: p / (1-p)

SummamuuttujaRegressiokerroin (β)eβTilastollisesti merkittävä tulos
Harjoittelu0,181,19Kyllä
Opintojen sisältö0,131,14Kyllä
Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot-0,090,91Kyllä
Oppimisympäristöt0,081,08Kyllä
Opinnäytetyö0,061,06Kyllä
Työelämäyhteydet0,061,06Kyllä
Opiskelun tukipalvelut0,051,05Kyllä
Työelämäneuvonta0,041,04Kyllä
Opetus0,021,03Kyllä
Opiskelu0,021,02Kyllä
Palaute ja arviointi0,021,02Kyllä
Opintojen suunnittelu ja ohjaus0,011,01Ei
Taulukko 1. Summamuuttujien regressiokertoimet

Analyysien tulokset nostavat esiin etenkin harjoittelun sekä opintojen sisällön tekijöinä, joilla on suuri vaikutus tavoiteajassa valmistumiseen. Lisäksi kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot nousee esiin tekijänä, jolla on merkittävä mutta negatiivinen vaikutus tavoiteajassa valmistumiseen. Yllättäen opintojen ohjaukseen liittyvien AVOP-kysymysten vastausten suhdetavoiteajassa valmistumiseen ei ole tilastollisesti merkittävä. Tilastollisesta merkittävyydestä huolimatta useiden summamuuttujien, kuten opiskelun ja opetuksen, vaikutus tavoiteajassa valmistumiseen on häviävän pieni. Regressiomallin mukaan esimerkiksi opiskelua koskeviin kysymyksiin keskiarvolla 6 vastanneiden todennäköisyys valmistua tavoiteajassa oli 65,6 %. Koko otoksesta puolestaan 64,8 % valmistui tavoiteajassa, joten myönteisellä vastaamisella opiskelua koskeviin kysymyksiin ei selvästikään ole suurta vaikutusta.

Tarkasteltaessa kymmentä merkittävintä väittämää / tyytyväisyystekijää, joilla on positiivinen vaikutus tavoiteajassa valmistumiseen (Taulukko 2), voidaan huomata, että ne kaikki liittyvät jossain määrin opintojen merkityksellisyyteen. Analyysien tulokset osoittavat, että henkilöt, jotka ovat tyytyväisiä osaamisen kehittymiseen tai jotka kokevat, että opinnoista on hyötyä tulevaisuudessa, valmistuvat todennäköisemmin tavoiteajassa.

Väittämä / Tyytyväisyystekijä (summamuuttuja)RegressiokerroineβTilastollisesti merkittävä tulos
Tyytyväisyys ammatilliseen kasvuun (ei summamuuttujaa)0,201,22Kyllä
Tyytyväisyys osaamisen kehittymiseen (ei summamuuttujaa)0,181,20Kyllä
Pidän oppimaani tulevaisuuteni kannalta hyödyllisenä (opintojen sisältö)0,171,19Kyllä
Harjoittelussani pääsin soveltamaan korkeakoulussani oppimaani käytäntöön (harjoittelu)0,171,18Kyllä
Harjoittelu vahvisti osaamistani (harjoittelu)0,151,16Kyllä
Tyytyväisyys harjoittelujaksoihin (ei summamuuttujaa)0,151,16Kyllä
Opintoni olivat innostavia ja motivoivia (opintojen sisältö)0,141,15Kyllä
Tyytyväisyys opintoihin kokonaisuudessaan (ei summamuuttujaa)0,141,15Kyllä
Olen tyytyväinen opintojen kautta luomiini työelämäsuhteisiin (työelämäyhteydet)0,141,14Kyllä
Uskon harjoittelun auttavan minua saamaan koulutukseni kannalta mielekkäitä töitä (harjoittelu)0,131,14Kyllä
Taulukko 2. Kymmenen positiivisesti merkittävintä väittämää / tyytyväisyystekijää

Taulukossa 3 on puolestaan esitetty kolme merkittävintä väittämää / tyytyväisyystekijää, joilla on negatiivinen vaikutus tavoiteajassa valmistumiseen. Regressiokertoimet osoittavat, että opiskelijan mielipiteellä vieraskielisen opetuksen määrästä sekä tyytyväisyydellä opintojen kansainvälisyyteen on negatiivinen vaikutus opintojen kestoon. Tämä selittyy luultavasti sillä, että nämä henkilöt ovat todennäköisesti olleet muita todennäköisemmin opiskelijavaihdossa ja siitä syystä eivät välttämättä ole valmistuneet tavoiteajassa. Yllättävänä tuloksena voidaan pitää sitä, että viihtyisillä ryhmä- ja yksilötyöskentelyn tiloilla on negatiivinen vaikutus tavoiteajassa valmistumiseen.

Väittämä / Tyytyväisyystekijä (summamuuttuja)RegressiokerroineβTilastollisesti merkittävä tulos
Tarjolla oli monipuolisesti myös vieraskielistä opetusta (kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot)-0,090,91Kyllä
Tyytyväisyys opintojen kansainvälisyyteen (ei summamuuttujaa)-0,080,93Kyllä
Opiskelijoilla oli käytössään viihtyisiä tiloja itsenäiseen ryhmä- ja yksintyöskentelyyn (oppimisympäristöt)-0,070,93Kyllä
Taulukko 3. Kolme negatiivisesti merkittävintä väittämää / tyytyväisyystekijää

Valtakunnallisen tason lisäksi selittävien tekijöiden vaikutusta tavoiteajassa valmistumiseen voidaan tarkastella koulutusalakohtaisesti. Kuvassa 1 on esitetty, millainen vaikutus summamuuttujalla harjoittelu on eri aloilla (harmaalla esitetyt tulokset eivät ole tilastollisesti merkittäviä). Analyysin tulokset viittaavat siihen, että samanmielisyys harjoittelua koskevien väittämien kanssa vaikuttaa positiivisesti tavoiteajassa valmistumiseen etenkin tekniikan aloilla sekä maa- ja metsätalousaloilla. Yhteiskunnallisilla aloilla harjoittelulla on puolestaan negatiivinen vaikutus. Tämä saattaa kuitenkin osittain selittyä satunnaisuudella, sillä yhteiskunnallisten alojen otoskoko on hyvin pieni (301).

Kuva 1. Harjoittelu-summamuuttujan regressiokerroin koulutusaloittain

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s