Onko lukion ainevalintojen merkitys kasvanut korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa?

Julkisessa keskustelussa näyttää elävän seuraavanlainen tarina: ennen korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistusta 2020 lukion ainevalinnoilla ja ylioppilastutkintomenestyksellä ei ollut kovin suurta merkitystä korkeakouluihin pääsyssä, mutta uudistuksen myötä käyttöön otettujen ylioppilastutkinnon pisteytysten myötä ainevalinnat muuttuivat erittäin merkitykselliseksi. Usein kuulee myös sanottavan myös, että lukiolaisten pitää nyt tietää aiemmin, mitä haluavat opiskella korkeakoulussa.

Lähempänä totuutta lienee, että ylioppilastutkintomenestys ja ainevalinnat olivat opiskelijavalintojen kannalta merkittäviä ennen uudistusta ja ovat sitä myös sen jälkeen. Joitain muutoksiakin näyttää tapahtuneen. Tämän blogin tarkastelu ei varmastikaan ole riittävä otsikon kysymykseen vastaamiseksi, mutta seuraavanlaisia hypoteeseja voinee esittää:

  • Korkeakoulujen koulutusaloilla, joissa tietyt lukion ainevalinnat olivat hyödyllisiä tai lähes välttämättömiä ennen valintojen uudistamista, samat ainevalinnat ovat sitä yhä. Iso osa aloituspaikoista on tällaisilla aloilla.
  • Korkeakoulujen koulutusaloilla, jotka eivät aiemmin edellyttäneet minkään tietyn lukioaineen osaamista, eivät edellytä tällaista myöskään uudistuksen jälkeen.
  • Ei ole esimerkkejä aloista, joissa ei aiemmin edellytetty minkään tietyn lukioaineen osaamista, mutta uudistuksen jälkeen edellytetään.
  • Suhteessa aiempaan lisäetua voi valinnoissa olla matematiikan kirjoittamisesta (lyhyen tai pitkän) ja tietyissä ylioppilastutkinnon reaalikokeissa erityisen hyvin menestymisestä (esim. fysiikka). Tällaisen aineen kirjoittamisen tärkeyden arviointi suhteessa johonkin toiseen aineeseen on kuitenkin usein vaikeaa. 

Julkisen keskustelun perusteella opettajien, opojen, lukiolaisten ja heidän vanhempiensa käsitys ainevalintojen merkityksestä on kuitenkin selvästi muuttunut ja vaikuttanee lukiolaisten käyttäytymiseen eri tavalla kuin ennen uudistusta. Vaikutusta lienee lukiolaisten ainevalintoihin ja ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamiseen. Haasteena on, että tuntematta eri aloille hakevien ainevalintoja ja menestystä ylioppilaskokeissa, pelkkiä pisteytyksiä tarkastelemalla on vaikea tehdä realistisia arvioita siitä, miten relevanttia tai tärkeää tietyn aineen valinta ja kirjoittaminen on kullekin alalle pääsyn kannalta.

Lisäksi aina on hyvä muistaa, että lähes kaikki ylioppilaat pääsevät Suomessa ennen pitkää korkeakoulutukseen.

Miten tutkia ainevalintojen merkityksen muutosta?

Ainevalintojen merkityksen muutosta voidaan arvioida usealla tavalla. Voidaan esimerkiksi vertailla valintaperusteita ennen ja jälkeen uudistuksen. Tämä on erittäin työlästä, etenkin kun ennen uudistusta valintaperusteiden variaatio oli erittäin suurta. Kuten sanottu, ainevalintojen merkityksen arvioimiseen tarvitaan valintaperustetiedon lisäksi tietoa eri aloille hakeutuvien tekemistä valinnoista ja menestyksestä ylioppilastutkinnossa. Nämä jakaumat poikkeavat runsaasti eri alojen välillä.

Toisaalta voidaan selvittää rekisteriaineistoihin perustuvin tilastotarkasteluin sitä, muuttuuko eri aineita lukiossa valinneiden tai ylioppilastutkinnossa suorittaneiden menestys valinnoissa. Myös eri lukioaineiden opiskelun vaikutusta valintamenestykseen on ehkä mahdollista tutkia.

Kolmanneksi voidaan asiaa selvittää kysymällä lukiolaisten ja opettajien kokemusta asiasta. Tässä haasteena on, että lukiolaisten ja opettajien arviot luultavasti perustuvat vain osaan asian kannalta relevantista informaatiosta (valintaperusteisiin). Silti tällainenkin tutkimus on tärkeää. Lukiolaisten kokemuksella aineiden merkityksestä voi hyvinkin olla merkitystä sen kannalta, ketkä ylipäänsä lähtevät eri aloille haketutumaan, ja tällä edelleen vaikutusta siihen, millaisia valintoja tehneet opiskelemaan pääsevät.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan eri aineita ylioppilastutkinnossa suorittaneiden menestystä opiskelijavalinnassa viime vuosina. Muutokset paljastuvat toistaiseksi pieniksi. Syitä tähän voi hahmottaa vertailemalla valintaperusteita ennen ja jälkeen uudistuksen ja tähän palataan kirjoituksen lopussa. Valintatapojen muutoksista (yhteispistevalinnasta todistusvalintaan) huolimatta muutokset eri lukioaineiden osaamisen ”arvostuksessa” valinnoissa näyttävät ainakin toistaiseksi pieniltä.

Eri ylioppilastutkinnon kokeita tehneiden valintamenestyksen muutos 2016-2020

Viime vuonna tilastoneuvos tarkasteli eri aloille valittujen ylioppilastutkintomenestystä ja kirjoittettuja aineita. Kirjoituksessa havaittiin, että ennen opiskelijavalintauudistusta eri aloille korkeakoulutukseen päätyneet ylioppilaat olivat tehneet ylioppilastutkinnon kokeita monin tavoin painottuen ja myös menestyneet ylioppilastutkinnossa eri tavoin. Pitkän matematiikan kirjoittajia päätyi painottuneesti tietyille aloille korkeakoulutukseen. Yliopistoissa tekniikkaan, luonnontieteisiin ja lääketieteeseen päässeet olivat hyvin usein kirjoittaneet kemian, fysiikan ja/tai biologian ja myös pitkän matematiikan. Esimerkiksi ennen uudistusta psykologiasta paikan vastaanottaneista ylioppilaista 92 % oli kirjoittanut psykologian, lääketieteestä paikan vastaanottaneista 91% kemian.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan opiskelemaan valittujen kirjoittamien aineiden sijaan eri aineita kirjoittaneiden hyväksymisastetta opiskelijavalinnassa. Hyväksymisaste kertoo, kuinka suurelle osalla kyseisen aineen kirjoittaneista hakijoista tarjotaan paikkaa. Hyväksymisaste riippuu toisaalta hakijamäärästä, myös paikkamäärästä. Erityisesti hyväksymisastetta nostaa suhteessa aiempaan vuoden 2020 lisäaloituspaikat. Tästä syystä blogissa tarkastellaan eri aineita kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien hakijoiden hyväksymisasteen erotusta. Tarkastelussa on mukana kaikki valintatavat.

Reaalikokeet

Kuvassa ja taulukossa 1 on tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien (jonkin reaalikokeen suoirttaneiden) ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus vuosina 2016-2020 yliopistokoulutuksen valinnoissa. Korkein hyväksymisaste suhteessa keskiarvoon on fysiikan kirjoittaneilla ja matalin terveystiedon kirjoittaneilla. Järjestyksessä ei tapahdu juuri muutoksia. Fysiikan osalta hyväksymisaste myös näyttäisi hieman nousevan vuodesta 2019 vuoteen 2020, mutta toisaalta hyväksymisaste oli vielä tätä korkeampi ennen uudistusta vuonna 2016. Uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian kirjoittaneiden osalta hyväksymisaste kasvaa vuosien 2019 ja 2020 väillä ja terveystiedon kirjoittaneiden hyväksymisaste laskee suhteessa muita aineita kirjoittaneisiin. Kemian, biologian, maantieteen, historian, psykologian ja yhteiskuntaopin kirjoittaneiden osalta valintamenestys on varsin tasaista.

Suurin syy fysiikan ja myös kemian kirjoittaneiden hyväksymisasteen korkeuteen suhteessa muita aineita kirjoittaneisiin lienee siinä, että suuri osa yliopistokoulutuksen paikoista on aloilla, jotka arvostavat ja edellyttävät näiden aineiden osaamista (tekniikka, luonnontieteet, lääketieteet). Tämä asia ei muuttunut opiskelijavalintauudistuksessa. Näiden aineiden kirjoittaminen voi myös olla yhteydessä muiden valituksi tulemisen kannalta edullisten hakijan ominaisuuksien kanssa, esimerkiksi pitkän matematiikan kirjoittamisen kanssa.

Hyväksymisasteiden rinnalla voi tarkastella blogin lopusta löytyviä liitetaulukoita, joista löytyy korkeakoulusektoreittain ja koulutusaloittain eri aineita kirjoittaneiden osuudet paikan vastaanottaneista 2016, 2019 ja 2020. Esimerkiksi yliopistoista paikan vastaanottaneista 2016 31,6, 2019 33,6 ja vuonna 2020 36,6 prosenttia oli fysiikan kirjoittaneita. Kun fysiikan kirjoittaneiden hyväksymisaste ei muutu 2016 ja 2020 väillä, voinee arvioida, että asiaa selittää fysiikan kirjoittajamäärien kasvu. Vaikka fysiikan kirjoittajamäärä kasvaa, voi arvioida, että siitä ei ainakaan kokonaistasolla saa hyötyä uudistusta edeltävää aikaa suuresti enempää.

Toistaiseksi voidaan tarkastella vain yhtä uudistuksen jälkeistä vuotta, johon osui myös koronapandemia. Tästä syystä havainnot ovat hyvin alustavia.

Kuvio 1. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus, syksyllä alkava koulutus, yliopistot, kaikki alats. Kuvion tiedot toistettu taulukossa 1.
VuosiTerveystietoBiologiaYhteiskuntaoppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaantiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämänkatsomustietoUskonto, ort.
2016-7,58 %3,29 %-1,56 %-5,21 %18,24 %12,65 %-2,03 %-0,53 %-1,92 %-2,98 %-3,90 %-21,66 %
2017-7,67 %3,55 %-1,76 %-5,15 %18,30 %13,16 %-2,35 %0,38 %-3,36 %-2,24 %-3,11 %-6,28 %
2018-8,02 %2,94 %-1,11 %-4,93 %17,14 %12,30 %-1,66 %-0,31 %-1,57 %-1,15 %-6,90 %8,04 %
2019-7,73 %2,95 %-1,90 %-4,17 %15,43 %11,37 %-1,70 %-1,49 %-2,37 %-3,57 %-5,21 %-5,44 %
2020-11,07 %3,42 %-1,93 %-4,32 %17,96 %12,75 %-0,97 %-0,80 %0,93 %0,19 %1,31 %2,86 %
Taulukko 1. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus 2016-2020, syksyllä alkava koulutus, yliopistot, kaikki alat

Ammattikorkeakoulujen osalta reaaliaineiden järjestys on samankaltainen kuin yliopistoissa, joskin aineiden väliset erot pienempiä. Todistusvalinnan käyttöönoton yhteydessä 2019 ja 2020 välillä ei näytä tapahtuvan selkeitä muutoksia. Kuvioita 1 ja 2 verratessa vuosien 2019 ja 2020 välillä voi yliopistoissa ehkä havaita kuvaajien hajaantumista ja toisaalta ammattikorkeakoulutuksessa kuvaajien lähentymistä. Tällä voisi ehkä olla tekemistä sen kanssa, että yliopistojen pisteytyksissä eri reaaliaineista saa erilaisia pistemääriä, mutta ammattikorkeakoulujen pisteytyksistä saman pistemäärän.

Kuvio 2. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus, syksyllä alkavan koulutus, AMK:t, kaikki 1. syklin AMK-koulutus. Kuvion tiedot toistettu taulukossa 2.
Kuvio 2. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja jonkun reaalin kirjoittaneiden ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus, syksyllä alkava koulutus, AMK:t, kaikki alat. Kuvion tiedot toistettu taulukossa 2.
VuosiTerveystietoBiologiaYhteiskuntaoppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaantiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämänkatsomustietoUskonto, ort.
2016-3,12 %0,01 %1,28 %-4,72 %11,48 %3,80 %1,23 %5,00 %-4,01 %-1,80 %-1,79 %-8,15 %
2017-2,64 %-0,95 %2,22 %-3,67 %10,36 %2,68 %0,55 %4,43 %-4,26 %-3,28 %-9,41 %3,68 %
2018-3,15 %1,43 %1,54 %-3,42 %12,97 %6,25 %0,36 %3,07 %-2,33 %-4,51 %-10,74 %1,52 %
2019-3,54 %1,50 %1,04 %-5,03 %15,18 %8,17 %0,86 %4,39 %-4,19 %-3,48 %-2,97 %11,32 %
2020-4,41 %2,94 %2,26 %-4,28 %12,20 %7,16 %2,83 %3,68 %-5,54 %-1,45 %-7,09 %3,37 %
Taulukko 2. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien jonkun reaalin kirjoittaneiden ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus, syksyllä alkava koulutus, AMK:t, kaikki alat

Kuviossa ja taulukossa 1 tarkasteltiin koko yliopistokoulutusta. Vaikka kokonaistasolla muutoksia ei kovin runsaasti näy, voi ajatella, että kirjoitettujen aineiden merkitys olisi kuitenkin lisääntynyt aloilla, joilla merkitystä ei aiemmin ollut.

Kuviossa ja taulukossa 3 on rajauduttu yliopistojen yhteiskuntatieteelliseen alaan. Aineiden järjestys on eri ja aineiden väliset erot huomattavasti pienempiä kuin tarkasteltaessa kaikkia aloja. Kärjessä 2020 ovat yhteiskuntaoppi ja historia kuten myös aiempina vuosina. Filosofian ja myös fysiikan kirjoittaneiden hyväksymisaste paranee suhteessa muihin. Fysiikka on järjestyksessä viides. Heiluntaa on myös aiempina vuosina. Muutoksen joko alas tai ylöspäin voi nähdä monissa aineissa 2019-2020 välillä. Laskua on terveystiedossa. Elämänkatsomustiedon villi heilunta johtunee sen pienestä kirjoittajamärästä.

Liitetaulukosta nähdään, että esimerkiksi fysiikan kirjoittaneita yhteiskuntatieteistä paikan vastaanottaneista oli vuonna 2016 3,9 prosenttia vuonna 2020 7,7 prosenttia. Osuus on siis lähes kaksinkertaistunut, mutta on yhä varsin pieni verrattuna esimerkiksi yhteiskuntaopin kirjoittaneisiin, joita oli vuonna 2016 46,7 prosenttia ja vuonna 2020 51,4 prosenttia alalta paikan vastaanottaneista ylioppilaista. Vastaavaa muutosta voi liitetaulukossa nähdä myös humanistisen ja kasvatusalan osalta.

Kuvio 3. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus 2016-2020, syksyllä alkavan koulutus, yliopistot, YHTEISKUNTATIETEET, 1. syklin yliopistokoulutus. Kuvion sisältö toistettu taulukossa 3
Kuvio 3. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien jonkun reaalin kirjoittaneiden ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus 2016-2020, syksyllä alkava koulutus, yliopistot, YHTEISKUNTATIETEET, . Kuvion sisältö toistettu taulukossa 3
RiviotsikotTerveystietoBiologiaYhteiskuntaoppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaantiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämänkatsomustietoUskonto, ort.
2016-1,29 %-2,19 %2,89 %-0,21 %-3,96 %-3,57 %1,93 %-0,92 %1,03 %0,97 %-0,42 %-13,16 %
2017-1,86 %-2,81 %2,91 %-0,22 %-0,34 %-2,36 %2,65 %0,15 %-0,14 %-0,30 %5,62 %11,76 %
2018-0,83 %-1,80 %3,25 %-0,26 %-1,11 %-1,86 %2,06 %-1,93 %1,03 %-0,04 %-3,64 %1,08 %
2019-1,93 %-2,22 %3,32 %-0,31 %-1,12 %-1,84 %2,58 %-1,20 %0,51 %0,25 %1,24 %5,05 %
2020-3,56 %-0,85 %3,75 %0,64 %0,99 %-0,58 %3,68 %-2,05 %2,15 %2,89 %4,41 %9,41 %
Taulukko 3. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien jonkun reaalin kirjoittaneiden ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus 2016-2020, syksyllä alkava koulutus, yliopistot, YHTEISKUNTATIETEET,

Seuraavaksi tarkastellaan vielä alaa, jossa tiettyjen lukioaineiden osaamisella on valintatavasta riippumatta tunnetusti runsaasti merkitystä. Lääketieteissä (ml. hammaslääketiede) valintakoe on perustunut sekä ennen että jälkeen uudistuksen lukion fysiikan, kemian ja biologian oppimääriin. Ennen uudistusta 60% paikoista täytettiin yhteispisteillä ja 40% pelkkään valintakokeeseen perustuen. Vuonna 2020 tarkoitus oli, että paikoista 51% täytetään todistukseen perustuen ja 49% valintakokeella. Koronapandemiasta johtuen päädyttiin kuitenkin täyttämään 75% paikoista todistuksella ja loput valintakokeella.

Kuvasta ja taulukosta 4 nähdään, että fysiikan, kemian ja biologian kirjoittaneiden hyväksymisaste on suurempi kuin muita aineita kirjoittaneiden. Liitetaulukosta nähdään, että lääketieteestä paikan vastaanottaneista erittäin suuri osa on kirjoittanut fysiikan kemian ja/tai biologian. Osuus yhä kasvaa vuosien 2019 ja 2020 välillä, etenkin fysiikan osalta: (biologia 2019: 90,9%, 2020: 96,8%; kemia 2019: 90.4%, 2020: 96,9%; fysiikka 2019 76,8%, 2020 90,6%). On mielenkiintoista seurata, mikä kevään 2021 tilanne on, kun valinnat toteutetaan ilman koronasta johtunutta vuonna 2020 tehtyä todistusvalinnan ”ylimääräistä” kasvattamista.

Kuvio 4. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus 2016-2020, syksyllä alkava koulutus, yliopistot, LÄÄKETIETEET, . Kuvion sisältö toistettu taulukossa 4
Kuvio 4. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien jonkun reaalin kirjoittaneiden ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus 2016-2020, syksyllä alkava koulutus, yliopistot, LÄÄKETIETEET. Kuvion sisältö toistettu taulukossa 4
RiviotsikotTerveystietoBiologiaYhteiskuntaoppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaantiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämänkatsomustietoUskonto, ort.
2016-5,79 %1,07 %-5,00 %-4,97 %4,50 %2,38 %-4,59 %-3,79 %-3,12 %-5,54 %-4,61 %87,05 %
2017-4,86 %0,58 %-6,52 %-5,72 %4,04 %2,24 %-6,24 %-2,08 %-7,76 %-8,50 %-12,14 %-12,14 %
2018-5,72 %0,88 %-4,70 %-6,09 %3,61 %2,23 %-6,27 %-2,95 %3,95 %-0,48 %-11,84 %38,16 %
2019-4,97 %1,05 %-5,44 %-6,24 %2,47 %1,72 %-3,85 %-6,43 %-7,81 %-7,46 %-12,46 %-12,46 %
2020-7,31 %1,79 %-5,46 %-4,31 %4,68 %2,70 %-7,09 %-5,12 %-7,35 %-5,23 %-11,81 %-11,81 %
Kuvio 4. Tietyn reaaliaineen kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien jonkun reaalin kirjoittaneiden ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus 2016-2020, syksyllä alkava koulutus, yliopistot, LÄÄKETIETEET.

Matematiikka

Kuvioissa ja taulukoissa 5 ja 6 tarkastellaan matematiikan kirjoittajien tai kirjoittamatta jättäneiden hyväksymisasteiden kehitystä. Yliopistoissa pitkän ja lyhyen matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisaste on varsin tasainen suhteessa kaikkien ylioppilaiden hyväksymisasteeseen. Kokonaan matematiikan kirjoittamatta jättäneiden hyväksymisaste laskee kuitenkin suhteessa matematiikan kirjoittaneisiin 2019-2020. Liitetaulukosta nähdään, että pitkän matematiikan kirjoittaneiden osuus yliopistoista paikan vastaanottaneista on kasvanut 5 prosenttiyksiköllä vuodesta 2016 (54,5 %) vuoteen 2020 (59,5 %). Tätä selittänee osaltaan pitkän matematiikan valitsevien määrän kasvu lukiokoulutuksessa. (Lukion oppimäärän suorittaneista pitkän matematiikan valinneiden osuus on niinikään kasvanut 5 prosenttiyksiköllä 2011 ja 2019 välillä).

Kuvio 5 Pitkän/lyhyen/ei ollenkaan matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus (hyväksymisaste=hakijat/valitut), yliopistot, kaikki alat. Kuvion tiedot toistettu taulukossa 5.
Kuvio 5. Pitkän/lyhyen/ei ollenkaan matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus (hyväksymisaste=hakijat/valitut), yliopistot, kaikki alat. Kuvion tiedot toistettu taulukossa 5.
VuosiMatematiikka, pitkäMatematiikka, lyhytEi matematiikkaa
201612,17 %-8,14 %-7,48 %
201712,90 %-8,76 %-8,45 %
201811,87 %-8,29 %-7,92 %
201911,11 %-8,22 %-7,77 %
202012,54 %-8,24 %-13,53 %
Taulukko 5. Pitkän/lyhyen/ei ollenkaan matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus (hyväksymisaste=hakijat/valitut), yliopistot, kaikki alat

Ammattikorkeakouluissa pitkän matematiikan kirjoittajien hyväksymisaste kasvaa suhteessa lyhyen matematiikan kirjoittaneisiin ja erityisesti matematiikan kirjoittamatta jättäneisiin. Taustalla lienee se, että matematiikka (pitkä tai lyhyt) on ammattikorkeakoulujen pisteytyksessä aina pisteytettävä aine.

Kuvio 6. Pitkän/lyhyen/ei ollenkaan matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus (hyväksymisaste=hakijat/valitut), syksyllä alkavan koulutuksen valinnat, ammattikorkeakoulut. Kuvion tiedot toistettu taulukossa 6.
Kuvio 6. Pitkän/lyhyen/ei ollenkaan matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus (hyväksymisaste=hakijat/valitut), syksyllä alkavan koulutuksen valinnat, ammattikorkeakoulut. Kuvion tiedot toistettu taulukossa 6.
VusoiMatematiikka, pitkäMatematiikka, lyhytEi matematiikkaa
20166,89 %0,27 %-7,18 %
20175,71 %0,63 %-6,67 %
20188,09 %0,08 %-7,64 %
20197,36 %0,25 %-7,65 %
202010,57 %0,36 %-12,87 %
Taulukko 6. Pitkän/lyhyen/ei ollenkaan matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus (hyväksymisaste=hakijat/valitut), syksyllä alkavan koulutuksen valinnat, ammattikorkeakoulut.

Kuviossa ja taulukossa 7 alla on alakohtainen tarkastelu yliopistojen humanistisen koulutusalan osalta. Näyttää siltä, että todistusvalinnan pisteytyksen käyttöönotto paransi pitkän matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisastetta suhteessa matematiikan kokonaan kirjoittamatta jättäneisiin. Kasvu on kuitenkin melko pieni (2,5 %-yksikköä) ja erot muutenkin paljon pienempiä kuin koko yliopistokoulutusta tarkasteltaessa (kuvio ja taulukko 5). Hieman yllättäen kokonaan matematiikan kirjoittamatta jättäneiden hyväksymisaste on korkeampi kuin lyhyen matematiikan kirjoittaneiden.

Näiden havaintojen rinnalla on jälleen hyvä tarkastella liitetaulukosta osuuksia paikan vastaan ottaneista. Humanistisilta aloilta paikan vastaanottaneista vuonna 2019 oli pitkän matematiikan kirjoittaneita 24,7% ja vuonna 2020 28,5%. Osuus on siis kasvanut hieman, mutta edelleen valtaosa humanistisilla aloilla aloittavista ei ole pitkän matematiikan kirjoittaneita.

Kuvio 7 Pitkän/lyhyen/ei ollenkaan matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus (hyväksymisaste=hakijat/valitut), yliopistot, HUMANISTINEN KOULUTUSALA. Kuvion tiedot toistettu taulukossa 7.
Kuvio 7. Pitkän/lyhyen/ei ollenkaan matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus (hyväksymisaste=hakijat/valitut), yliopistot, HUMANISTINEN KOULUTUSALA. Kuvion tiedot toistettu taulukossa 7.
VusoiMatematiikka, pitkäMatematiikka, lyhytEi matematiikkaa
20161,06 %-2,50 %2,82 %
20172,67 %-2,68 %2,00 %
20181,53 %-2,14 %1,88 %
20191,31 %-2,18 %2,11 %
20203,93 %-2,46 %0,42 %
Taulukko 7. Pitkän/lyhyen/ei ollenkaan matematiikan kirjoittaneiden hyväksymisasteen ja kaikkien ylioppilashakijoiden hyväksymisasteiden erotus (hyväksymisaste=hakijat/valitut), yliopistot, HUMANISTINEN KOULUTUSALA.

Valintaperusteet ennen ja jälkeen opiskelijavalintauudistuksen

Muutosten pienuus johtunee siitä, että vaikka valintatavat ovat muuttuneet, valinnoissa arvostetaan edelleen varsin samankaltaista osaamista kuin aiemmin.

Korkeakoulujen tekemää valintaperusteiden laadintaa voidaan kuvailla seuraavasti. Korkeakoulut laativat valintaperusteet siten, että

  1. valintaperusteissa menestyminen varmistaa alan opinnoissa tarvittavat pohjatiedot,
  2. valintaperusteissa menestyminen järjestää opiskelijat ”paremmuusjärjestykseen”, ja lisäksi
  3. valintaperusteet erottelevat hakijoita riittävästi siten, ettei tasapistetilanteita synny

Sinänsä lainsäädäntö ei edellytä näitä, mutta valintaperusteista ja niistä käytävistä keskusteluista voi päätellä edellä kuvattuja tavoitteita. Yliopistojen käyttämän todistuspisteytyksen laadinnassa erottelukykyä pidettiin pisteytyksen tärkeimpänä ominaisuutena.

Korkeakoulujen pääasiallisia valintatapoja on perinteisesti ollut kolme. Vuonna 2020 laajentunut Todistusvalinta perustuu nykytilassa ylioppilastutkinnon arvosanoihin ja ammattikorkeakouluissa myös ammatillisten perustutkinnon todistuksen arvosanoihin. Yhteispistevalinta perustui ylioppilastutkinnon arvosanoista ja valintakokeesta saataviin yhteispisteisiin. Yhteispistevalinnasta on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta luovuttu. Valintakoevalinta tai Pääsykoevalinta perustuu pelkkiin valintakokeesta saataviin pisteisiin, eikä todistusarvosanoilla ole siis siinä merkitystä. Joillain aloilla valinnat ovat useampivaiheisia siten, että kirjallisen kokeen tai todistuksen arvioinnin jälkeen järjestetään vielä soveltuvuuskoe.

Näiden kolmen valintatavan lisäksi järjestetään avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettuihin opintoihin perustuvia valintoja ja lisäksi on muita tapoja kuten tiedekilpailumenestykseen perustuvat tai muut vastaavat valinnat.

Valintatapojen suhteen opiskelijavalintauudistuksessa tapahtui muutos, jossa yliopistoissa yhteispistevalinta korvautui todistusvalinnalla, ja pelkkään valintakokeeseen perustuvalla valinta on pysyi osuudeltaan ennallaan. Todistusvalinnalla täytettiin 2020 hieman yli puolet paikoista.

Ammattikorkeakouluissa todistusvalinnalla ja kokeella täytetään nykyisin suurin pirtein yhtä paljon paikoista. Ennen uudistusta pelkkään kokeeseen perustuva valinnalla täytettiin valtaosa paikoista. Todistusvalinta on tarjolla myös ammatillisen perustutkinnon arvosanoihin perustuen.

Todistusvalinnan osalta erityisesti yliopistoissa monilla aloilla tarvittavat pohjatiedot varmistetaan valintaperusteissa edellyttämällä eksplisiittisesti tiettyjen ylioppilastutkinnon kokeiden ja ammattikorkeakouluissa myös ammatillisten perustutkintojen yhteisten opintoja suorituksia riittävin arvosanoin. Valintaperusteissa näitä kutsutaan kynnysehdoiksi. Kynnysehtoja on käytetty myös valintakoe- ja yhteispistevalinnassa. Todistusvalinnan osalta kynnysehdot kuvataan osana todistusvalinnan pisteytyksiä (ks. yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Suomessa laissa säädetty korkeakoulukelpoisuus asettaa vain alarajan sille mitä korkeakoulut voivat hakijoilta edellyttää. Tässä Suomi poikkeaa esikerkiksi Ruotsista, jossa alakohtainen kelpoisuussäätely asettaa ylärajan sille, mitä korkeakoulu voi edellyttää (ks. GATE-hankkeen loppuraportti).

Voidaan ajatella, että valintakokeeseen perustuvassa valinnassa kynnysehtoja vastaava osaamistason varmistaminen tapahtuu osana valintakoetta. Viime vuosina yliopistojen opiskelupaikoista yli puolet on ollut aloilla, joilla valintakoe perustuu kokonaan tai osittain lukion oppimääriin. Aloja joissa näin on yliopistoissa, ovat kauppatiede (2017 alkaen), lääketieteet, farmasia, tekniikan alat, ICT-ala, luonnontieteet, humanistisen alan kieliaineet (osin) ja myös joitain muita aineita, esimerkiksi historia. Tällä mekanismilla sama riittävä osaaminen voidaan varmistaa myös erilaisia ammatillisia tutkintoja suorittaneilta. Koulutus voidaan järjestää olettaen kaikilta tämä alkuosaamistaso.

Suomessa, kuten muissakin maissa, korkeakoulujen valintaperusteet luovat runsaasti tilanteita, joissa esimerkiksi lukiossa tehdyt ainevalinnat rajaavat käytännössä mahdollisuuksia hakeutua tietyille aloille. Voidaan arvioida, että valintatapa eli se, miten asia mitataan (todistus tai valintakoe), ei ole loppujen lopuksi merkitykseltään kovin suuri sen kannalta, että valinta lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä tai lukiossa tehdyt ainevalinnat vaikuttavat suuresti mahdollisuuksiin hakeutua eri alojen korkeakoulutukseen. Mikäli edellytettyä osaamista ei hanki toisella asteella, se täytyy hankkia itsenäisesti tai esimerkiksi aikuislukioihin tai valmennusliiketoimintaan turvautuen. Lehdistössä aika-ajoin kuvatut tarinat pääsemisestä esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta lääketieteen opintoihin kuvaavat tilannetta. Opiskelijavalintojen uudistaminen ei muuttanut tilannetta.

Yleiskuva vuoden 2020 muutoksesta on, että yliopistojen aloilla, joissa pääsykoe ei ole aiemmin pohjautunut lukion oppimääriin, käytetään myös todistusvalinnassa yleisluontoista ylioppilastutkinnon pisteytystä, jossa ei ole tiettyihin aineisiin liittyviä kynnysehtoja. Aidosti uutta on kylläkin se, että näissäkin pisteytyksissä annetaan yliopistoissa aina esimerkiksi pitkästä ja lyhyestä matematiikasta ja eri reaaliaineista erilaisia pistemääriä. Tiettyjen aineiden valitsemisesta ja ylioppilastutkinnon kokeissa niissä menestymisestä hyvin on siis valinnoissa enemmän hyötyä kuin toisista. Marginaalinen hyöty on kuitenkin vaikeasti arvioitava asia, koska se riippuu voimakkaasti eri aloille hakevien valinnoista ja menestyksestä ylioppilastutkinnossa.

Yliopistojen pisteytyksissä eri kokeista saatavien pisteiden vaihtelu perustuu pääosin lukiokurssien määriin eri aineissa. Ammattikorkeakoulujen pisteytysmallissa eri reaalikokeista saa saman pistemäärän. Yhteenvetona voinee todeta, että ottaen huomioon uudistusta edeltäneet ja uudistuksessa käyttöön otetut valintakoe- ja pisteytyskäytännöt, ei uudistuksessa näyttäisi tapahtuvan loppujen lopuksi kovin merkittäviä muutoksia ainevalintojen merkityksen osalta.

Matematiikan kokonaan kirjoittamatta jättäneiden asema näyttää heikkenevän suhteessa matematiikan kirjoittaviin kautta linjan. Sen sijaan aiemminkin tiettyjen lukion reaaliaineiden hallintaa opiskelijoiltaan edellyttäneiden alojen valinnoissa ei näytä tapahtuneen ainakaan suuria muutoksia.

Toinen muutos on, että käytetystä pisteytyksestä johtuen yliopistojen osalta paljon kursseja sisältävissä lukioaineissa menestyminen antaa aiempaa enemmän etua valinnoissa myös sellaisilla aloilla joiden kannalta kyseisten aineiden osaaminen ei ole aivan selvästi relevanttia (esim. fysiikka oikeustieteessä). Lukiolaiselle jonkin aineen kirjoittamisen hyödyn arviointi on helppoa sellaisten alojen osalta, jotka edellyttävät esimerkiksi kynnysehtona tietyn aineen kirjoittamista, mutta hyvin vaikeaa muissa tapauksissa. Tällöin kun pitäisi tuntea myös sitä, missä määrin muu alan hakijajoukko on aineen menestyksekkäästi kirjoittanut. Lukiolaisella lienee joka tapauksessa parhaat menestymisen mahdollisuudet itseään kiinnostavissa aineissa.

LIITETAULUKOt

Liitetaulukko A. Eri ylioppilastutkinnon kokeita kirjoittaneiden osuudet yliopistokoulutuksesta paikan vastaanottaneista ylioppilaista 2016, 2019 ja 2020. syksyllä alkava koulutus.

Terveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsyko-logiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilo-sofiaElämän-katsomus- tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema- tiikka, pitkä
201623,70 %27,04 %25,39 %21,28 %31,66 %30,08 %20,36 %11,14 %6,73 %3,70 %0,60 %0,02 %31,75 %54,53 %
201921,59 %31,17 %26,78 %22,43 %33,32 %32,71 %19,45 %9,94 %6,01 %4,12 %0,58 %0,06 %30,17 %56,79 %
202018,13 %32,30 %27,52 %22,89 %36,06 %33,32 %20,16 %10,54 %6,74 %5,05 %0,74 %0,07 %31,15 %59,48 %

Liitetaulukko B. Eri ylioppilastutkinnon kokeita kirjoittaneiden osuudet yliopistokoulutuksesta paikan vastaanottaneista ylioppilaista 2016, 2019 ja 2020 aloittain (ohjauksen ala)

Humanistiset alatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201623,97 %13,63 %20,17 %31,96 %3,35 %5,36 %36,87 %10,34 %20,50 %9,50 %1,40 %0,06 %41,45 %21,73 %
201920,54 %14,00 %22,70 %36,23 %3,85 %7,12 %36,99 %10,68 %19,25 %11,03 %1,58 %0,23 %39,67 %24,74 %
202015,74 %15,63 %26,81 %35,15 %6,03 %7,87 %39,19 %10,28 %20,51 %14,27 %1,99 %0,16 %41,76 %28,54 %
KasvatusalatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201651,90 %15,83 %16,07 %46,87 %3,87 %6,01 %16,13 %9,26 %10,00 %2,82 %0,80 %0,06 %52,27 %27,30 %
201953,07 %18,90 %16,60 %49,65 %3,63 %6,89 %13,29 %8,92 %9,40 %2,67 %0,43 %0,00 %51,52 %25,31 %
202047,33 %20,47 %17,51 %48,76 %4,29 %8,21 %14,03 %10,40 %11,74 %4,01 %0,52 %0,14 %54,15 %29,10 %
Kauppa, hallinto ja oikeustieteetTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201626,85 %9,97 %61,41 %16,33 %12,37 %8,59 %26,14 %10,56 %3,66 %2,23 %0,25 %0,00 %44,74 %47,14 %
201920,38 %14,00 %63,93 %16,92 %14,87 %10,19 %31,04 %10,03 %3,15 %2,48 %0,24 %0,04 %41,07 %51,77 %
202015,72 %16,81 %59,00 %16,15 %19,15 %14,60 %31,97 %9,79 %5,47 %3,26 %0,53 %0,10 %40,08 %54,19 %
LuonnontieteetTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201612,58 %55,54 %8,59 %9,74 %47,43 %55,11 %11,01 %21,78 %2,60 %1,81 %0,54 %0,00 %20,21 %74,95 %
201912,08 %60,29 %8,38 %11,50 %50,98 %59,77 %9,88 %18,55 %1,85 %2,95 %0,29 %0,00 %16,65 %79,60 %
202010,12 %61,44 %10,06 %11,38 %51,14 %59,82 %8,44 %20,90 %2,28 %2,57 %0,36 %0,00 %18,14 %78,26 %
LääketieteetTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201611,08 %82,89 %4,10 %5,78 %83,86 %91,69 %3,49 %3,25 %1,33 %0,48 %0,12 %0,12 %8,19 %90,00 %
201910,73 %90,94 %3,22 %4,41 %76,88 %90,35 %3,10 %1,79 %0,48 %0,36 %0,00 %0,00 %9,54 %88,08 %
20206,37 %96,76 %3,36 %6,84 %90,61 %96,87 %1,74 %2,43 %0,58 %0,58 %0,00 %0,00 %6,14 %93,51 %
Maa- ja metsätalousalatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201623,95 %59,87 %15,53 %11,33 %27,18 %45,31 %14,24 %16,83 %2,27 %1,29 %0,32 %0,00 %35,28 %55,34 %
201918,13 %62,81 %22,50 %12,81 %31,88 %42,50 %12,19 %17,19 %4,06 %1,88 %0,31 %0,00 %36,25 %56,56 %
202014,45 %65,61 %20,81 %12,43 %37,86 %50,58 %12,72 %17,05 %2,89 %1,73 %0,00 %0,00 %30,92 %65,90 %
PalvelualatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201648,08 %21,15 %29,23 %18,08 %18,85 %13,08 %24,23 %12,31 %2,31 %1,92 %0,00 %0,00 %43,85 %44,23 %
201949,39 %29,55 %30,36 %14,98 %16,60 %19,03 %24,29 %15,38 %2,02 %3,24 %0,00 %0,00 %46,15 %41,30 %
202049,22 %27,52 %24,42 %19,77 %23,26 %24,81 %17,83 %11,24 %3,49 %3,49 %0,00 %0,00 %39,53 %54,26 %
Taiteet ja kulttuurialatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201618,52 %13,89 %15,74 %35,42 %5,79 %2,78 %29,40 %12,50 %17,13 %11,34 %2,55 %0,00 %40,74 %27,08 %
201920,04 %13,43 %18,55 %34,54 %8,96 %6,61 %29,21 %8,96 %13,43 %12,58 %2,35 %0,43 %44,14 %22,60 %
202020,63 %15,08 %19,84 %34,72 %7,94 %6,15 %28,77 %10,52 %10,32 %12,90 %3,77 %0,00 %42,46 %27,98 %
Tekniikan alatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
20167,99 %28,00 %12,96 %2,88 %83,81 %62,16 %9,53 %9,68 %0,89 %1,04 %0,10 %0,00 %4,02 %95,93 %
20196,64 %37,19 %13,00 %3,93 %82,28 %66,28 %6,64 %8,07 %1,04 %1,30 %0,13 %0,00 %4,14 %95,28 %
20205,56 %36,57 %13,61 %5,27 %83,90 %63,05 %7,17 %9,04 %0,91 %1,55 %0,04 %0,07 %4,68 %95,29 %
Terveys- ja hyvinvointialatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201634,80 %61,03 %3,92 %13,73 %31,13 %70,83 %3,19 %5,64 %2,94 %1,47 %0,00 %0,00 %24,75 %69,61 %
201933,76 %67,74 %4,73 %11,83 %33,12 %73,12 %3,23 %4,30 %1,29 %0,65 %0,00 %0,00 %25,16 %67,96 %
202033,21 %74,13 %6,97 %20,37 %37,61 %69,54 %5,69 %6,24 %2,57 %1,28 %0,37 %0,00 %31,01 %63,12 %
Tieto puuttuuTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201622,22 %15,87 %17,46 %9,52 %41,27 %14,29 %22,22 %47,62 %7,94 %0,00 %0,00 %0,00 %34,92 %52,38 %
201910,14 %23,19 %17,39 %11,59 %37,68 %20,29 %24,64 %37,68 %7,25 %2,90 %1,45 %0,00 %30,43 %56,52 %
202011,11 %26,85 %31,48 %11,11 %36,11 %24,07 %21,30 %46,30 %0,93 %0,93 %0,00 %0,00 %38,89 %54,63 %
Tietojenkäsittely ja tietoliikenneTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201612,39 %22,07 %19,93 %11,04 %56,08 %40,32 %21,62 %8,67 %3,15 %4,73 %0,45 %0,00 %23,09 %75,11 %
201911,71 %26,00 %22,92 %11,30 %58,47 %42,69 %16,03 %7,89 %3,57 %4,24 %0,50 %0,00 %19,10 %78,32 %
202010,95 %27,99 %20,76 %10,62 %59,77 %42,53 %13,59 %9,74 %2,16 %5,07 %0,41 %0,00 %20,08 %78,57 %
Yhteiskunnalliset alatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201629,38 %9,72 %46,68 %43,17 %3,93 %4,50 %32,95 %9,22 %8,86 %6,43 %0,93 %0,00 %42,53 %28,88 %
201927,43 %11,99 %49,47 %45,07 %4,65 %5,40 %32,45 %7,91 %9,23 %7,60 %1,32 %0,13 %44,07 %30,19 %
202020,87 %15,83 %51,44 %47,43 %7,70 %7,26 %36,15 %7,43 %10,24 %9,38 %1,63 %0,11 %47,91 %38,59 %

Liitetaulukko C. Eri ylioppilastutkinnon kokeita kirjoittaneiden osuudet ammattikorkeakoulutuksesta paikan vastaanottaneista ylioppilaista 2016, 2019 ja 2020. syksyllä alkava koulutus.

Terveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsyko-logiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201642,49 %16,23 %21,30 %22,30 %12,21 %9,85 %20,28 %15,40 %6,42 %3,21 %0,54 %0,07 %56,62 %25,02 %
201940,84 %19,54 %22,74 %23,05 %13,61 %12,27 %18,46 %13,63 %6,25 %3,34 %0,57 %0,09 %54,64 %26,30 %
202037,87 %20,90 %24,74 %24,31 %13,63 %12,39 %19,08 %14,06 %5,79 %4,04 %0,47 %0,05 %54,86 %29,67 %

Liitetaulukko D. Eri ylioppilastutkinnon kokeita kirjoittaneiden osuudet ammattikorkeakoulutuksesta paikan vastaanottaneista ylioppilaista 2016, 2019 ja 2020, syksyllä alkava koulutus, aloittain (ohjauksen ala)

Humanistiset alatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201638,18 %25,45 %16,36 %34,55 %5,45 %9,09 %25,45 %14,55 %5,45 %1,82 %0,00 %1,82 %56,36 %23,64 %
201960,94 %14,06 %12,50 %40,63 %0,00 %9,38 %20,31 %6,25 %21,88 %12,50 %0,00 %0,00 %34,38 %28,13 %
202045,90 %13,11 %13,11 %47,54 %0,00 %3,28 %11,48 %6,56 %11,48 %4,92 %0,00 %0,00 %52,46 %9,84 %
KasvatusalatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201629,93 %17,01 %10,20 %35,37 %11,56 %12,24 %17,69 %9,52 %14,29 %3,40 %0,68 %0,68 %36,05 %35,37 %
201929,41 %20,59 %9,41 %41,18 %8,24 %8,24 %18,24 %12,94 %15,29 %7,65 %2,35 %0,59 %44,12 %34,12 %
202025,79 %20,75 %5,66 %42,77 %9,43 %13,84 %15,72 %11,32 %15,09 %10,69 %0,00 %0,00 %37,11 %35,85 %
Kauppa, hallinto ja oikeustieteetTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201645,07 %9,11 %36,34 %18,46 %5,32 %4,71 %23,98 %14,49 %5,69 %2,84 %0,47 %0,10 %62,75 %18,15 %
201945,83 %12,13 %36,33 %21,46 %4,65 %5,81 %20,81 %12,47 %4,92 %2,84 %0,58 %0,07 %61,48 %16,92 %
202038,89 %12,88 %40,64 %22,77 %6,49 %6,55 %22,31 %12,03 %4,41 %3,61 %0,52 %0,00 %61,63 %24,11 %
LuonnontieteetTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201643,75 %18,75 %25,00 %18,75 %0,00 %0,00 %18,75 %37,50 %6,25 %6,25 %0,00 %0,00 %50,00 %6,25 %
201943,48 %43,48 %13,04 %13,04 %0,00 %8,70 %17,39 %39,13 %17,39 %0,00 %4,35 %0,00 %47,83 %17,39 %
202021,88 %37,50 %15,63 %12,50 %3,13 %12,50 %18,75 %31,25 %0,00 %6,25 %0,00 %0,00 %37,50 %31,25 %
LääketieteetTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201656,76 %36,49 %10,81 %24,32 %8,11 %14,86 %10,81 %10,81 %2,70 %0,00 %0,00 %0,00 %47,30 %28,38 %
201953,54 %39,39 %11,11 %19,19 %13,13 %23,23 %6,06 %8,08 %5,05 %1,01 %0,00 %0,00 %54,55 %22,22 %
202044,83 %45,98 %6,90 %25,29 %19,54 %31,03 %8,05 %6,90 %3,45 %1,15 %1,15 %0,00 %49,43 %40,23 %
Maa- ja metsätalousalatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201636,70 %34,86 %21,10 %14,37 %9,48 %7,03 %27,52 %34,25 %4,89 %2,45 %0,31 %0,00 %62,08 %26,30 %
201930,50 %33,33 %23,05 %17,73 %13,12 %13,12 %23,40 %31,56 %5,32 %1,42 %0,35 %0,00 %53,55 %28,72 %
202030,56 %34,58 %23,59 %14,48 %14,21 %12,33 %27,88 %28,95 %6,17 %3,22 %1,34 %0,54 %54,96 %30,83 %
PalvelualatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201651,09 %10,12 %17,16 %25,89 %3,27 %3,97 %23,02 %15,08 %8,83 %2,18 %0,30 %0,10 %56,05 %13,59 %
201946,56 %13,77 %19,25 %25,90 %3,73 %5,48 %19,37 %19,02 %8,75 %3,85 %0,23 %0,35 %49,94 %15,05 %
202043,56 %14,75 %22,03 %26,84 %5,41 %5,11 %21,34 %17,11 %6,59 %4,52 %0,88 %0,10 %56,34 %18,09 %
Taiteet ja kulttuurialatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201632,15 %11,98 %16,50 %32,15 %3,91 %3,79 %25,06 %14,79 %11,49 %8,44 %1,71 %0,00 %50,49 %17,11 %
201930,64 %12,83 %16,70 %32,41 %5,20 %4,65 %26,88 %11,95 %11,17 %8,41 %2,32 %0,11 %51,33 %17,26 %
202032,31 %13,92 %17,64 %35,18 %4,99 %4,04 %23,38 %14,03 %10,95 %8,50 %1,17 %0,11 %48,78 %19,34 %
Tekniikan alatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201628,54 %18,61 %21,17 %8,38 %30,17 %19,11 %19,73 %20,48 %2,78 %2,02 %0,36 %0,07 %56,14 %39,85 %
201928,28 %21,76 %22,46 %9,76 %30,53 %20,83 %18,89 %17,84 %3,09 %2,04 %0,06 %0,00 %53,53 %41,48 %
202029,62 %21,49 %24,54 %12,03 %27,38 %18,29 %19,78 %18,79 %3,39 %2,44 %0,11 %0,06 %53,60 %40,39 %
Terveys- ja hyvinvointialatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201661,11 %22,63 %11,92 %36,51 %4,93 %8,34 %11,05 %10,13 %8,00 %2,46 %0,68 %0,03 %53,88 %19,98 %
201959,43 %26,52 %13,89 %36,36 %5,59 %11,15 %10,13 %7,57 %8,36 %2,44 %0,59 %0,10 %52,58 %19,78 %
202051,94 %30,81 %14,99 %36,38 %8,35 %14,52 %10,54 %9,19 %7,47 %3,59 %0,52 %0,03 %51,70 %27,30 %
Tietojenkäsittely ja tietoliikenneTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201621,16 %12,29 %19,37 %15,79 %22,29 %14,56 %29,21 %16,52 %6,18 %6,27 %0,16 %0,00 %56,63 %34,99 %
201921,54 %18,27 %23,41 %17,50 %25,97 %18,35 %24,73 %14,31 %4,59 %5,44 %0,54 %0,08 %54,98 %38,88 %
202021,81 %15,41 %25,82 %16,94 %21,88 %15,08 %27,15 %14,68 %5,47 %6,40 %0,20 %0,00 %56,70 %36,02 %
Yhteiskunnalliset alatTerveys-tietoBiologiaYhteis-kunta-oppiPsykologiaFysiikkaKemiaHistoriaMaan-tiedeUskonto, ev.lutFilosofiaElämän-katsomus-tietoUskonto, ort.Matema-tiikka, lyhytMatema-tiikka, pitkä
201621,88 %12,50 %9,38 %18,75 %0,00 %6,25 %62,50 %12,50 %21,88 %12,50 %3,13 %0,00 %50,00 %9,38 %
201933,33 %16,67 %11,11 %27,78 %5,56 %5,56 %38,89 %16,67 %38,89 %11,11 %0,00 %0,00 %50,00 %11,11 %
20206,67 %0,00 %26,67 %46,67 %6,67 %0,00 %26,67 %6,67 %0,00 %6,67 %0,00 %6,67 %46,67 %20,00 %
Kaikki yhteensä40,29 %19,00 %23,00 %23,35 %13,17 %11,55 %19,19 %14,33 %6,16 %3,54 %0,51 %0,07 %55,27 %27,14 %

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s